Alge­me­ne voorwaarden

1. Wallin’ behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website evenals de informatie die op de site verschijnt. Gebruik van beelden, teksten, documenten van de website zijn enkel toegestaan mits toestemming van Wallin’ vzw.

2. Wallin’ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de informatie op deze website. Elk gebruik dat u maakt van de informatie op deze website al dan niet met toestemming van Wallin’ is volledig op eigen risico.

3. Op de website van Wallin’ zijn ook hyperlinks opgenomen naar andere websites. Deze worden niet altijd gecontroleerd naar inhoud, waardoor geen garantie, noch aansprakelijkheid, kan worden gegeven over de kwaliteit van deze informatie.

4. Wallin’ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie - zoals praktische informatie en prijzen - die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen - zoals sociale media - bevindt, en waar naar Wallin’ wordt verwezen.

5. Wallin’ vzw en haar zaakvoerders, personeelsleden, leden, vrijwilligers kunnen niet beschouwd worden als aansteller, onderwijzer of toezichthouder. Alle deelnemers staan in voor hun eigen veiligheid en verbinden zich ertoe de Belgische wetten en reglementen, in het bijzonder het verkeersreglement, na te leven. Minderjarige kinderen dienen vergezeld te worden door een ouder of toezichthouder, die de volledige verantwoordelijkheid draagt. Wallin’ vzw en haar zaakvoerders, personeelsleden, leden, vrijwilligers zijn in elk geval slechts aansprakelijk voor eigen zware en opzettelijke fout.

6. Na de schriftelijke bevestiging via email, verbindt Wallin’ zich ertoe om de bestelde boeking uit te voeren.

7. Betalingen voor de op de website aangeboden tours, workshops of andere activiteiten gebeuren online, via de door Wallin’ aangeboden betalingsmogelijkheden.

8. Voor de tours, workshops of andere activiteiten zijn alle facturen te betalen uiterlijk binnen de zeven dagen na factuurdatum en in iedere geval voor de tour aanvangt. In ieder geval is het zo dat in geval van niet-betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd zal zijn van 1 % per maand. Iedere begonnen maand wordt als een volledige maand beschouwd. Bovendien zal een forfaitaire schadevergoeding van 20 % van het factuurbedrag verschuldigd zijn en dit met een minimum van €100. Eventuele gerechtskosten zijn steeds ten laste van de klant.

9. Indien Wallin’ door overmacht de geplande tour, workshop of andere activiteiten niet kan uitvoeren wordt in onderling overleg een nieuwe datum vastgelegd. Indien een nieuwe datum niet mogelijk is zal het reeds betaalde bedrag volledig worden terugbetaald.

10. Indien de klant een geboekte tour, workshop of andere activiteiten wenst te annuleren, wordt er samen met Wallin’ gezocht naar een nieuwe datum.

11. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd en is enkel de Belgische wetgeving van toepassing.

12. Covid-19 maatregelen: Wallin’ vzw zet zich in om alles coronaveilig te organiseren conform de op dat moment van de activiteit geldende maatregelen van de overheid. Alle deelnemers van tours, workshops en andere activiteiten moeten zich ook houden aan de op dat moment van de activiteit geldende maatregen van de overheid. Wallin’ vzw is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van COVID-19 voor, tijdens of na de tours, workshops en andere activiteiten.